Menu

Promovem la Bioconstrucció


fem formació en bioconstrucció

*Tallers

*Xerrades

Dissenyem i construïm amb criteris de Salut


Dissenyem i construïm amb criteris de Salut

*Anàlisi cicle de vida dels materials

*Valoració dels components dels materials i el seu efecte sobre la salut

*Anàlisi i control de les radiacions naturals i artificials

gestió integral del projecte


gestio integral del projecte

*Elaboració o revisió del projecte amb criteris de bioconstrucció, eficiència energètica i sostenibilitat.

*Selecció dels industrials més adequats

*Planificació i seguiment de terminis i costos

*Direcció de l’obra

eficència energètica


eficència energètica

*Bioclimatisme (estudi de les ombres i la radiació solar d’un edifici)

*Assessorament per la millora energètica d’un edifici

*Estudi comparatiu de diferents solucions de (tancaments, vidres, orientacions)

*Estudi de les característiques dels tancaments (aïllament tèrmic, condensacions, inèrcia tèrmica)

*Compliment del CTE-DB1 LIDER i certificació energètica CALENER VyP i GT

*Certificació energètica d’edificis ja construïts

altres serveis


altres serveis

*Tràmits i gestions amb l’administració

*Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE)

*Projectes d’activitats

*Projectes de Bastides

*Cèdules d’habitabilitat

*Peritatges

*Certificats tècnics